Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
IFK Hässleholm
Välkommen till
Gamla IFK:are

Stadgar för föreningen Gamla IFK:are

§1. Föreningen Gamla IFK:are., Hässleholm är en sammanslutning av äldre aktiva och passiva medlemmar i idrottsföreningen Kamraterna, Hässleholm, samt övriga som känna sig knutna till nämnda förening, Miniåldern för medlemskap är 30 år.

§ 2. Föreningens ändamål är att upprätthålla huvudföreningen (IFK Hässleholm) traditioner, att ekonomiskt stödja huvudföreningen, att befrämja enighet, vänskap och hjärtligt umgänge mellan föreningens medlemmar, genom att på lämpligt sätt sammanföra dem till samkväm, diskussioner o. dyl.

§ 3. Föreningens styrelse äger godkänna medlems inträde i föreningen, medlem som ej fullgör sina skyldigheter eller bryter mot föreningens stadgar eller genom sitt uppförande skadar föreningens anseende, kan uteslutas genom styrelsens försorg.

§ 4. Föreningens styrelse, som väljes å årsmöte för en tid av ett år, består av fem ledamöter jämte två suppleanter, som inom sig utser ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare. Styrelsen är beslutsmässig, när tre ledamöter är närvarande och om beslut ense.

§ 5. Till granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses av årsmötet två revisorer med suppleant för en tid av ett år.

§ 6. Årsmötet skall hållas i April månad. Kallelse till mötet sker genom annons i ortens tidning.

§ 7. Förenings räkenskapsår räknas från 1 april till 31 mars.

§ 8. Val & beslut. Beslut fattas med enkel röstövervikt utom i fråga om föreningens upplösning, då två tredjedelars majoritet erfodras på två varandra följande sammanträde.

§ 9. Tillägg eller ändring av dessa stadgar kan ske på allmänt sammanträde eller årsmöte efter framställning av styrelsen eller av enskild medlem, om motion därom inlämnats senast 14 dagar före beslutande sammanträde (2/3 majoritet erfodras).

§ 10. De tillgångar, som föreningen disponerar över vid en eventuell upplösning, skall överföras till en fond, benämnd "Gamla IFKares Hässleholm fond" vars avkastning skall användas till idrotts- föreningen Kamraternas, Hässleholm främjande.

 
NÄTVERKSMEDLEMMAR